Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

Salærberegning

separator

Timesatser
For saker som reguleres av lov om fri rettshjelp eller andre lover som gir rett på rettshjelpdekning fra det offentlige, gjelder den offentlige salærsatsen, som pr. i dag er kr. 1.020,- eks. mva. For øvrige saker er vår timesatser fra kr. 1.600,- til kr. 2.500,- eksklusive merverdiavgift. Saksrelaterte oppgaver utføres av erfaren advokatsekretær til kr. 800,- pluss merverdiavgift.

Grunnlag for beregning
Grunnlaget for salærberegningen er primært medgått tid. Ved fastsettelse av timepris legges det vekt på om advokaten har spesiell innsikt og erfaring innenfor fagområdet, samt sakens vanskelighetsgrad, prioritet og oppnådd resultat. Ved henvendelse til vårt kontor kan advokatene gi deg nærmere informasjon om priser og foreløpige anslag over kostnadene ved et oppdrag. Vi angir timeprisen i oppdragsbekreftelsen. Der oppgis også hvem som er ansvarlig advokat for oppdraget og aktuelle medhjelpere i saken.

Rettshjelpsdekning – offentlig og privat
Rettshjelpsforsikring dekker egne saksomkostninger i en rettstvist, begrenset til kr. 80.000 pr. sak. Egenandel er vanligvis kr. 4.000 + 20 % av det overskytende. En del rettsområder er unntatt fra rettshjelpsdekning, bl.a. familie-, arve-, skifte- og yrkestvister. Opplys om du har aktuell forsikring.

Det offentlige yter fritt rettsråd for rådgivning og prosedyre for en del rettsområder. De mest typiske er familierett, arbeidsrett og erstatningsrett. Forutsetningen er at inntekt og formue ligger under de til enhver gjeldende fastsatte grenser.

Orientering om overnevnte ordninger gis ved henvendelse til oss. Søknad om slik dekning av kostnader sendes automatisk til det offentlige eller til forsikringsselskap dersom vilkårene foreligger.

For mer informasjon
Forøvrig viser vi til artikkelen Hva koster det å gå til advokat? på  Advokatenhjelperdeg.no – en netttjeneste fra Den norske Advokatforening.