Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

separator

SALG AV AKSJER I EIENDOMSSELSKAP

/ 0 Comments /

Skatteetaten har endret syn på hva som er omgåelse av skattereglene (ulovfestet gjennomskjæring) etter at Høyesterett i mars 2014 aksepterte at fisjon og etterfølgende salg av aksjer skal behandles om aksjesalg, ikke som eiendomssalg. Endring av likning må fremsettes av skattyter.

Gevinst på salg av aksjer er skattefritt når selger er et aksjeselskap (omtales som fritaksmetoden). Gevinst på eiendomssalg beskattes med 27 prosent. Fisjon av et aksjeselskap utløser ikke skatteplikt (skatteloven § 11-4).

Tidligere har Skatteetaten brukt ulovfestet gjennomskjæring hvor en eiendomstransaksjon er strukturert som et aksjesalg. Likning er da foretatt som om eiendommen, og ikke aksjene, ble solgt. Særlig har dette vært gjort slik hvor det fremtredende formål med organiseringen (fisjon og aksjesalg) har vært å redusere skatten. Ulovfestet gjennomskjæring innebærer også en totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes formål.

Høyesterett mente at skattebesparelse var den viktigste motivasjonen for valget av løsningen med fisjon og aksjesalg, men presiserte at transaksjonen ikke stred mot formålet bak fritaksreglene i skatteloven § 2-38 (aksjesalg) eller § 11-4 (fisjon). Retten presiserte at når fremgangsmåten med fisjon og aksjesalg i seg selv var akseptabel var det ikke noe illojalt ved at fisjonen og salget skjedde tilnærmet samtidig. Skattyter ConocoPhillips Skandinavia AS blir etter dommen liknet i samsvar med selvangivelsen (aksjesalg). Dommen er publisert i Rt-2014-227.

Betydningen av avgjørelsen er at Skatteetaten vil revurdere saker hvor det er foretatt gjennomskjæring. Slik revurdering krever at skattyter tar kontakt. Fristen for endring er tre år, og krav om omgjøring av likningen for 2011 må fremsettes i løpet av 2014.

Kontakt advokat Erik Fekete (99 25 04 80) eller advokat Thomas Bjanger (92 62 09 57).

separator